Disclaimer

De makers van rijbewijsinfo.nl besteden de grootst mogelijke zorg aan de inhoud en samenstelling van deze website. Ondanks dat kan het voorkomen dat informatie die op deze website is gepubliceerd onvolledig of onjuist is. Rijbewijsinfo.nl sluit alle aansprakelijkheid uit voor directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van rijbewijsinfo.nl, het gebruik van informatie die door middel van deze website is verkregen of de tijdelijke onmogelijkheid om rijbewijsinfo.nl te kunnen raadplegen.
De informatie op rijbewijsinfo.nl wordt regelmatig aangevuld en wijzigingen kunnen te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht.
Rijbewijsinfo.nl is niet verantwoordelijk voor de inhoud van websites waarnaar wordt verwezen of die verwijzen naar deze website.
Niets van deze website mag op welke wijze dan ook worden gekopieerd of anderszins gebruikt voor welk doeleind dan ook, op welke manier dan ook, zonder schriftelijke toestemming.

© 2017 rijbewijsinfo.nl
rijbewijsinfo.nl logo